Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Laki holhoustoimesta (1999/442) 1.12.1999-

Vanha holhouslaki (1898/34A) -30.11.1999

1 LUKU Yleiset säännökset

1 § Holhoustoimen tavoitteet
2 § Vajaavaltaisen määritelmä
3 § Edunvalvojan tarkoitus

2 LUKU Edunvalvojat

4 § Edunvalvoja lain tai määräyksen perusteella
5 § Edunvalvojan sopivuus tehtävään
6 § Edunvalvojan sopivuus tehtävään
7 § Edunvalvoja määrääminen
8 § Edunvalvojan määräämisen edellytyksen täysi-ikäiselle
9 § Edunvalvojan määräämisen edellytyksen täysi-ikäiseksi tulevalle
10 § Edunvalvoja poissaolevalle tai tietyn oikeuden saajalle
11 § Edunvalvojan sijainen
12 § Maistraatin määräämä edunvalvoja
13 § Menettely maistraatissa
14 § Päämiehen oikeustoimikelpoisuus
15 § Edunvalvojan määräyksen voimassaolo
16 § Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään
17 § Edunvalvojan tehtävän lakkaaminen

3 LUKU Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

18 § Toimintakelpoisuuden rajoittamisen edellytykset ja tavat
19 § Täysi-ikäiseksi tulossa olevan toimikelpoisuuden rajoittaminen
20 § Toimikelpoisuuden rajoitus edellyttää edunvalvojan määräämistä
21 §  Oikeustoimen sitovuus
22 § Toimikelpoisuuden rajoituksen voimassaolo ja muuttaminen

4 LUKU Vajaavaltaisen asema

23 § Vajaavaltaisuuden vaikutus
24 § Vajaavaltaisen oikeus tehdä vähäisiä oikeustoimia ja oikeus ottaa lahja vastaan
25 § Vajaavaltaisen työansiot ja hänen vallittavakseen annettu omaisuus
26 § Vajaavaltaisen tekemän oikeustoimen sitomattomuus
27 § Vajaavaltaisen kanssa oikeustoimen tehneen oikeus vetäytyä oikeustoimesta
28 § Suoritusten palauttaminen ja vahinkojen korvaaminen

5 LUKU Edunvalvojan asema ja tehtävät

29 § Edunvalvojan valtuudet
30 § Useita edunvalvojia
31 § Päämiehelle tulevien suoritusten vastaanottaminen ja tilinkäyttö
32 § Lahjoituskielto ja esteellisyys
33 § Poissaolevalle määrätyn tai oikeudensaajan etua valvomaan asetetun edunvalvojan toimivalta
34 § Holhousoikeudelliset luvat
35 § Luvan myöntämisen yleiset edellytykset
36 § Edunvalvojan toimivaltansa ylittäen tekemät oikeustoimet
37 § Päämiehen omaisuuden hoidon tavoitteet ja keinot
38 § Päämiehen haltuun jätettävä omaisuus ja antamat lahjat
39 § Omaisuuden säilyttäminen ja sijoittaminen
40 § Omaisuuden hoitosuunnitelma
41 § Lahjanantajan määräykset omaisuuden hoidosta
42 § Hoito ja huolenpito
43 § Päämiehen tai päämiehen huoltajan kuuleminen
44 § Edunvalvojan kulut ja palkkio
45 § Edunvalvojan korvausvelvollisuus

6 LUKU Edunvalvojan toiminnan valvonta

46 § Valvova viranomainen ja sen alueellinen toimivalta
47 § Valvovan viranomaisen toimivalta ja valvonnan siirto
48 § Luettelo varoista ja tiedot kuolinpesästä
49 § Tietojen vahvistaminen
50 § Kirjanpitovelvollisuus
51 § Vuositili
52 § Päätöstili
53 § Vuositilin tekemiestä vapauttaminen tai tilikauden pidennys
54 § Tositteet ja niiden säilyttäminen
55 § Tilin sisältö
56 § Holhousviranomaisen tarkastusvelvollisuus ja oikeus tietoihin
57 § Laiminlyödyn tehtävän teettäminen ja uhat
58 § Toisen edunvalvojan määrääminen
59 § Päämiehen omaisuuden luovuttaminen
60 § Päätöstilin esittäminen kolmannelle
61 § Korvauskanteiden nostaminen ja määräajat
62 § Tilin hyväksyminen
63 § Edunvalvojan kuolema

7 LUKU Edunvalvonnan rekisteröinti

64 § Holhousrekisteri
65 § Edunvalvonnan tai toimikelpoisuuden rajoittamisen merkitseminen rekisteriin
66 § Edunvalvonnan merkitseminen rekisteriin
67 § Tietojen antaminen rekisteristä
68 § Rekisteritietojen säilyttäminen

8 LUKU Oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä

69 § Edunvalvojan määräämisen tai toimikelpoisuuden rajoittaminen vireille hakemuksella käräjäoikeudessa
70 § Alueellinen toimivalta
71 § Alueellinen toimivalta vireillä olevassa oikeudenkäyntiasiassa
72 § Asian vireillepanoon oikeutetut
73 § Kuuleminen
74 § Kuuleminen
75 § Holhousviranomaisen kuuleminen
76 § Edunvalvojan tai muun asiaan liittyvän kuuleminen
77 § Tuomioistuin arvioi viran puolesta hakemuksesta riippumatta määräyksen laajuuden
78 § Virallisperiaate menettelyssä
79 § Väliaikainen määräys
80 § Muutoksenhakuoikeus
81 § Menettely muissa asioissa
82 § Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen
83 § Lainvoimaa vailla olevien päätösten noudattaminen

9 LUKU Holhoustoimen hallinto ja muutoksenhaku holhousviranomaisen päätökseen

84 § Holhousviranomaiset
85 § Menettely ja maksut holhousviranomaisessa
86 § Kuuleminen
87 § Muutoksenhaku

10 LUKU Erinäiset säännökset

88 § Päämiehen ja hänen oikeudenomistajiensa tiedonsaanti
89 § Edunvalvojan tiedonsaanti
90 § Holhousviranomaisen tiedonsaanti
91 § Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta
92 § Salassapito
93 § Rangaistus salassapidon rikkomisesta
94 § Tietojen antamisen laiminlyönti ja rangaistus
95 § Asetuksenantovaltuus

11 LUKU Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

96 § Voimaantulo
97 § Vireillä olevat asiat
98 § Soveltaminen aikaisempiin asioihin
99 § Aikaisemman lain soveltaminen
100 § Viittaukset aikaisempaan lakiin
101 § Holhouskirjojen tietojen siirtäminen rekisteriin
102 § Aikaisempien holhousasiakirjojen luovuttaminen
103 § Ennen voimaantuloa tehtävät toimenpiteet uuden lain täytäntöönpanemiseksi