Laki holhoustoimesta

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Laki holhoustoimesta (1999/442) 10:92 §

10:92.1 § Valtion, kunnan tai holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö, edunvalvoja ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa.

10:92.2 § Vaitiolovelvollisuus, josta 1 momentissa säädetään, ei rajoita viranomaisessa toimivalle muussa laissa säädettyä vaitiolovelvollisuutta.

10:92.3 § Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista:

10:92.3,1 §) valtion tai kunnan viranomaisille taikka muulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;

10:92.3,2 §) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten;

10:92.3,3 §) tuomioistuimelle, jos se on tarpeen tämän lain mukaisessa asiassa; eikä

10:92.3,4 §) sille, jolla on lain nojalla oikeus saada asiasta tieto.