Muut säännökset

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Muut säännökset

Poikkeuksia holhouslaista

L eräistä yhteisomistussuhteista (1958/180)

10 § Käräjäoikeuden myyntimääräys yhteisomistuksessa olevalle kiinteistölle korvaa holhousoikeudellisen luvan

L kestävän metsätalouden rahoituksesta (1996/1094)

2 § Metsälaina ja sen kiinnitys ei tarvitse lupaa

 

L peruskuivatustoiminnan tukemisesta (1997/947)

22 § Kuivatustöiden tukilaina ja sen kiinnitys ei tarvitse lupaa

 

Holhoojan tehtävät ja vastuu

Ulosottolaki (1895/37A) kortti.gif (124 bytes)

34b § Holhoojan ja uskotun miehen velvollisuudet ulosotossa

L koiraverosta (1979/590) kortti.gif (124 bytes)

2 § Koiraveron maksusta vastaa holhooja

Tieliikennelaki (1981/267) kortti.gif (124 bytes)

88 § Holhoojan velvollisuus huolehtia turvalaitteiden käytöstä

A rikesakosta tieliikenteessä (1989/1083) kortti.gif (124 bytes)

7 § Sakko holhoojalle henkilökohtaisen suojavälineen käyttämättä jättämisestä

Arvonlisäverolaki (1993/1501) kortti.gif (124 bytes)

166 § Veroilmoituksen tekee holhooja tai uskottu mies

L verotusmenettelystä (1995/1558) kortti.gif (124 bytes)

9 § Veroilmoituksen tekee holhooja tai uskottu mies

 

Sosiaalipalvelut ja lääketieteelliset toimenpiteet

L raskauden keskeyttämisestä (1970/239) kortti.gif (124 bytes)

2 § Raskauden keskeyttäminen holhoojan hakemuksesta
7 § Holhoojan kuuleminen

Kastroimislaki (1970/282) kortti.gif (124 bytes)

6 § Holhoojan kuuleminen

Steriloimislaki (1970/283) kortti.gif (124 bytes)

2 § Sterilointi holhoojan hakemuksesta
6 § Holhoojan kuuleminen

A raskauden keskeyttämisestä (1970/359) kortti.gif (124 bytes)

2 § Raskauden keskeyttäminen holhoojan hakemuksesta

L lasten päivähoidosta (1973/36) kortti.gif (124 bytes)

2a § Lapsen vanhempien ja holhoojan oikeus päättää uskonnollisesta kasvatuksesta

L kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/519) kortti.gif (124 bytes)

32 § Holhoojan osallistuminen erityishuollon järjestämiseen
34 § Holhoojan osallistuminen erityishuollon järjestämiseen
36 § Holhoojan osallistuminen erityishuollon järjestämiseen
37 § Holhoojan osallistuminen erityishuollon järjestämiseen
78 § Holhoojan osallistuminen erityishuollon järjestämiseen

Sosiaalihuoltolaki (1982/710) kortti.gif (124 bytes)

40 § Holhoojan velvollisuus tietojen antamiseen ja tiedonsaantioikeus
57 § Holhoojan suostumus salassapidosta luopumiseen

Lastensuojelulaki (1983/683) kortti.gif (124 bytes)

19 § Huostaanotetun lapsen huolto ja holhous

L ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön (1985/355) kortti.gif (124 bytes)

4 § Holhoojan suostumus elimien ja kudosten irroittamiseen

Mielenterveysasetus (1990/1247) kortti.gif (124 bytes)

8 § Päätöksen tiedoksianto holhoojalle

 

Perheoikeudelliset tilanteet

Avioliittolaki (1929/234) kortti.gif (124 bytes)

5 § Holhoojan suostumus avioliittoon
42 § Holhoojan suostumus avioehtosopimuksen solmimiseen
56 § Puolison velanteko-oikeuden kaventaminen

A huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta (1970/822) kortti.gif (124 bytes)

11 § Holhoojan kuuleminen

Isyyslaki (1975/700) kortti.gif (124 bytes)

17 § Holhoojan kuuleminen isyydentunnustamistilanteissa
18 § Kuulemismenettely

Laki lapsen elatuksesta (1975/704) kortti.gif (124 bytes)

5 § Lapsen edustaminen elatusapusopimusta tehtäessä
7 § Vajaavaltaisen vanhemman holhoojan hyväksyntä elatusapusopimukselle

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta (1976/673) kortti.gif (124 bytes)

8 § Holhoojan kuuleminen

L lapsen elatuksen turvaamisesta (1977/122) kortti.gif (124 bytes)

2 § Holhooja elatustuen hakijana
36 § Holhoojan kuuleminen sosiaalilautakunnassa
39 § Holhoojan tietojenantamisvelvollisuus
52 § Holhooja suuremman elatustuen hakijana

L lapseksiottamisesta (1985/153) kortti.gif (124 bytes)

31 § Holhoojan kuuleminen lapseksi otettaessa

Asetus lapseksiottamisesta (1985/154) kortti.gif (124 bytes)

4 § Lapsen edustaminen lapseksiottamista vahvistettaessa

A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1994/556) kortti.gif (124 bytes)

10 § Holhouslautakunnan kuuleminen sosiaalilautakunnassa
11 § Sosiaalilautakunnan velvollisuus hankkia huoltajan ja holhoojan määräys
13 § Sosiaalilautakunnan velvollisuus ilmoittaa holhouslautakunnalle huoltoa koskevat sopimukset

 

Muita säännöksiä

Kauppakaari kortti.gif (124 bytes)

10:13 § Vajaavaltainen ei saa mennä takaukseen

A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille (1868/32) kortti.gif (124 bytes)

7 § Julkisen haasteen ottaminen
8 § Julkinen haaste holhottavaksi julistettaessa
11 § Ratkaisevaa on holhoojan tietoisuus velasta ei holhottavan

Rikoslaki (1889/39) kortti.gif (124 bytes)

28:4 § Kavallus
28:5 § Törkeä kavallus

A rikoslain voimaanpanemisesta (1889/39C) kortti.gif (124 bytes)

17 § Vajaavaltainen asianomistaja ja rikosilmoitus
18 § Syytteen nostaminen ja rikos päämiestä vastaan

L kuolleeksi julistamisesta (1901/15) kortti.gif (124 bytes)

15 § Holhoojan kuuleminen kuolleeksi julistettaessa

L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (1929/228) kortti.gif (124 bytes)

22 § Valtuutetun päämiehen julistaminen holhottavaksi
24 § Valtuutetun rajoitettu kelpoisuus päämiehen holhottavaksi julistamisen jälkeen

Velkakirjalaki (1947/622) kortti.gif (124 bytes)

17 § Vajaavaltaisen suoja velkojaa vastaan

Lahjanlupauslaki (1947/625) kortti.gif (124 bytes)

4 § Irtaimen tai rahavarojen lahjoittaminen
6 § Irtaimen tai rahavarojen lahjoittaminen

 

Sairausvakuutuslaki (1963/364) kortti.gif (124 bytes)

10 § Korvaus holhoojan kustannuksista

Sairausvakuutusasetus (1963/473)

7a § Korvaus holhoojan kustannuksista

Perintökaari (1965/40) kortti.gif (124 bytes)

18:3 § Kuolinpesän osakkaan velvollisuus ilmoittaa uskotun miehen tarpeesta oikeudelle
21:16 § Holhoojan tai uskotun miehen vastuu vahingoista ja kuolinpesän veloista
23:3 § Vajaavaltainen perinnönjaossa
23:7 § Vajaavaltainen perinnönjaossa
24:4 § Jakamattomuussopimuksen voimassaolo holhoojan tai uskotun miehen päämiehen osalta

L perintökaaren voimaanpanosta (1965/41) kortti.gif (124 bytes)

7 § Ilmoitus valtiolle menevästä perinnöstä
8 § Uskottu mies valtiolle menevän perinnön hallinnoijana

Kansalaisuuslaki (1968/401) 9 § kortti.gif (124 bytes)

4 § Alle 18-vuotias voidaan hyväksyä Suomen kansalaiseksi ainoastaan holhoojan hakemuksesta
9 § Passin myöntämisen esteet
10 § Passin antamisen rajoitusten ja esteiden harkitseminen

A rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista (1974/198) kortti.gif (124 bytes)

6 § Rikosvahinkojen maksaminen holhoojalle tai hänen päämiehelleen

Esitutkintalaki (1987/449) kortti.gif (124 bytes)

33 § Vajaavaltainen esitutkinnassa

A vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä (1993/676) kortti.gif (124 bytes)

2 § Vaarallisten kemikaalien luovuttaminen alaikäiselle ja holhoojan suostumus

L luottolaitostoiminnasta (1993/1607) kortti.gif (124 bytes)

52 § Vajaavaltaisen on rajoitettu oikeus tehdä tilisopimus ja käyttää tilillä olevia varoja