Luettelo

 Tämä painike vie aloitussivulle

Säädösluettelo

Säädöskokoelma Sopimussarja Säädöksen nimeke Säännökset  
1734/3   kauppakaari 10:13 § 1929/237
16:6 §
kortti.gif (124 bytes)
1734/4   oikeudenkäymiskaari 10:4 §
12:1 § 1999/444
12:1a § 1999/444
12:2 § 1999/444
12:3 § 1999/444
12:4a § 1999/444
12:5 § 1999/444
12:7 § 1995/746
15:2 § 1993/30 1999/444
15:3 § 1958/497
15:15 §
kortti.gif (124 bytes)
1868/32   A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 7 § 1965/49
8 §
11 § 1965/49
kortti.gif (124 bytes)
1883/??   A, koskeva asukas-oikeutta kruunun tiloilla *5 § 1887/?? ei
1889/39   rikoslaki 28:4 § 1990/769
28:5 § 1990/769 
kortti.gif (124 bytes)
1889/39   L rangaistusten täytäntöönpanosta 2:6 § 1974/612 kortti.gif (124 bytes)
1889/39   A rikoslain voimaanpanemisesta 17 § 1973/139 1976/461
18 § 1973/139 1990/301
kortti.gif (124 bytes)
1895/37   ulosottolaki 34b § 1986/470 kortti.gif (124 bytes)
1898/1   A maalaiskuntain kunnallishallinnosta *9 §
10 §
kortti.gif (124 bytes)
1901/15   L kuolleeksi julistamisesta *2 §
*5 § 1975/351
15 § 1975/351
kortti.gif (124 bytes)
1907/6   L yleisistä kokouksista 2 § 1989/1332 kortti.gif (124 bytes)
1919/1   painovapauslaki 21 § 1993/308 kortti.gif (124 bytes)
1919/122   L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta *2 § 1969/9
*5 §
6 § 1969/9 1994/228
*12 §
kortti.gif (124 bytes)
1922/267   uskonnonvapauslaki 6 § 1969/767
7 §
15 § 1993/589
kortti.gif (124 bytes)
1922/293   L valtion kasvatuslaitoksista ja niissä toimivien henkilöiden eläkeoikeuden perusteista *1 § kortti.gif (124 bytes)
1922/334   A uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 5 § 1970/915 kortti.gif (124 bytes)
1926/101   eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö 13 § 1992/170 kortti.gif (124 bytes)
1928/7   valtiopäiväjärjestys 7 § 1971/744 1976/455 kortti.gif (124 bytes)
1928/46   L välimiesmenettelystä *5 § 1969/6 kortti.gif (124 bytes)
1929/228   L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista [kum.] 22 §
24 §
kortti.gif (124 bytes)
1929/234   avioliittolaki 5 § 1987/411
*11 § 1987/411
*21 § 1987/411
42 §
56 §
*86 § 1987/411
kortti.gif (124 bytes)
1929/379   L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista 28 §
29 §
30 §
31 §
32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §
38 §
39 §
40 §
41 §
42 §
43 §
44 §
45 §
kortti.gif (124 bytes)
1929/419   A eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta 11 §
12 §
kortti.gif (124 bytes)
1930/109   säätiölaki 2 luku 9 § (349/1987) 3 mom. kortti.gif (124 bytes)
1931/413   L Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta 3 § kortti.gif (124 bytes)
1931/413 SopS ?? Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehty, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskeva kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävä sopimus 1 artikla 1974/58
14 artikla
15 artikla
16 artikla
17 artikla
18 artikla
19 artikla
20 artikla
21 artikla
kortti.gif (124 bytes)
1933/34   A ampuma-aseista ja ampumatarpeista *5:26 § 1986/723 kortti.gif (124 bytes)
1938/165   kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö 8 § 1995/183 kortti.gif (124 bytes)
1940/378   perintö- ja lahjaverolaki *3:20 § kortti.gif (124 bytes)
1941/218   A käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä *2:3 § kortti.gif (124 bytes)
1944/112   A yksityisetsivän ammatista *1:2 §
*1:3 §
kortti.gif (124 bytes)
1947/622   velkakirjalaki 17 § kortti.gif (124 bytes)
1947/625   lahjanlupauslaki 4 § 1991/831
6 § 1991/766
kortti.gif (124 bytes)
1948/404   sotilasvammalaki 43 § 1960/481 kortti.gif (124 bytes)
1948/566   sotilasavustuslaki *4 § 1968/658 1977/125 kortti.gif (124 bytes)
1948/608   tapaturmavakuutuslaki 42 § 1981/526 kortti.gif (124 bytes)
1948/850   A tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta 16 § kortti.gif (124 bytes)
1950/452   asevelvollisuuslaki *6:31 § kortti.gif (124 bytes)
1951/63   A asevelvollisuuslain soveltamisesta 50 § 1988/1361 kortti.gif (124 bytes)
1954/247   osuuskuntalaki *16a §
69 § 1994/95
*76 § 1981/371
*80 §
*88 §
kortti.gif (124 bytes)
1956/72   merimieseläkelaki 21 § 1994/880 kortti.gif (124 bytes)
1956/347   kansaneläkelaki 35 § 1971/499 1978/588 1991/214 1996/827
43 § 1982/572 1993/567
44 § 1982/572
kortti.gif (124 bytes)
1956/594   kansaneläkeasetus 51 § 1982/885 1996/1214
59 §
kortti.gif (124 bytes)
1957/328   säteilysuojausasetus *1:5 § 1988/1120 kortti.gif (124 bytes)
1958/180   L eräistä yhteisomistussuhteista 10 § kortti.gif (124 bytes)
1958/387   A Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta *V artikla 19 § kortti.gif (124 bytes)
1958/496   L asianajajista *3 §
*9 §
kortti.gif (124 bytes)
1959/191   OikMp yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta *5 §
*44 §
kortti.gif (124 bytes)
1959/246   työnvälityslaki *13 § kortti.gif (124 bytes)
1961/264   vesilaki *5:53 § kortti.gif (124 bytes)
1961/395   työntekijäin eläkelaki 19b § 1993/559 1994/878 1995/1482 kortti.gif (124 bytes)
1963/364   sairausvakuutuslaki 10 § 1985/661 1989/1255 1991/91 1993/1644 kortti.gif (124 bytes)
1963/473   sairausvakuutusasetus 7a § 1990/1325
*20 §
kortti.gif (124 bytes)
1964/202   kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki 12b § 1995/1154 kortti.gif (124 bytes)
1964/442   A yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista *2 § kortti.gif (124 bytes)
1964/632   A ammatinvalinnanohjauksesta *16 § kortti.gif (124 bytes)
1965/40   perintökaari 18:3 §
*20:3 §
21:16 §
23:3 § 1995/1153
23:7 § 1995/1153
24:4 §
kortti.gif (124 bytes)
1965/41   L perintökaaren voimaanpanosta 7 §
8 § 1990/701
kortti.gif (124 bytes)
1968/401   kansalaisuuslaki 4 § 1984/584
9 §
10 §
*12 a § 1984/584
kortti.gif (124 bytes)
1968/492   L julkisista huvitilaisuuksista *1 § kortti.gif (124 bytes)
1968/525   ilmailuasetus *5:56 1981/102
*7:90 §
kortti.gif (124 bytes)
1968/774   valtion perhe-eläkelaki 17 § 1993/1530 kortti.gif (124 bytes)
1969/38   perhe-eläkelaki *17 a § 1969/678
35 § 1990/104
kortti.gif (124 bytes)
1969/141   väestökirjalaki *5:11 § kortti.gif (124 bytes)
1969/161   puutavaranmittauslaki *1:4 § kortti.gif (124 bytes)
1969/216   L pellon käytön rajoittamisesta *12 § kortti.gif (124 bytes)
1969/444   L lapsen hoitotuesta 8 § kortti.gif (124 bytes)
1969/449   perhe-eläkeasetus *3 § kortti.gif (124 bytes)
1969/521   L ortodoksisesta kirkkokunnasta 25 § 1977/351 kortti.gif (124 bytes)
1970/179   A ortodoksisesta kirkkokunnasta 29 § 1978/672 1986/141 1987/373 1987/894 kortti.gif (124 bytes)
1970/239   L raskauden keskeyttämisestä 2 §
7 §
kortti.gif (124 bytes)
1970/282   kastroimislaki 6 § kortti.gif (124 bytes)
1970/283   steriloimislaki *1 § 1985/125
2 § 1985/125
7 §
kortti.gif (124 bytes)
1970/320   työsopimuslaki 5 §
*49 §
kortti.gif (124 bytes)
1970/359   A raskauden keskeyttämisestä 2 §
*3 §
kortti.gif (124 bytes)
1970/361   kastroimisasetus *1 § kortti.gif (124 bytes)
1970/822   A huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta 11 § kortti.gif (124 bytes)
1970/824   A syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 5 § kortti.gif (124 bytes)
1971/14   Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 1-15 § kortti.gif (124 bytes)
1972/447   ajokorttiasetus *2:5 § kortti.gif (124 bytes)
1973/36   L lasten päivähoidosta 2a § 1983/304 kortti.gif (124 bytes)
1973/88   L yleisestä oikeusaputoiminnasta *27 § kortti.gif (124 bytes)
1973/445   L Tampereen yliopistosta *6 § 1983/122 kortti.gif (124 bytes)
1973/650   L oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa *3:29 § kortti.gif (124 bytes)
1973/824   A saamelaisvaltuuskunnasta *10 § kortti.gif (124 bytes)
1973/1032   L Helsingin kauppakorkeakoulusta *5 § 1983/124 kortti.gif (124 bytes)
1974/198   A rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 6 § 1984/64 kortti.gif (124 bytes)
1974/269   L eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista *1 c § 1987/270 kortti.gif (124 bytes)
1974/582   L Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta *5 § 1983/125 kortti.gif (124 bytes)
1974/615   L tutkintavankeudesta 7 § kortti.gif (124 bytes)
1974/646   L työtuomioistuimesta *6 § 1982/1007 kortti.gif (124 bytes)
1974/936   A yleisten ammattikoulujen oppilaitosneuvostosta *8 § kortti.gif (124 bytes)
1975/408   asumistukilaki *1 § 1987/154 kortti.gif (124 bytes)
1975/700   isyyslaki *16 §
17 §
18 § 1980/351
*24 §
*25 §
*28 §
kortti.gif (124 bytes)
1975/704   L lapsen elatuksesta 5 § 1983/364
7 §
*14 §
*19 §
kortti.gif (124 bytes)
1976/106 SopS 1976/6 A taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 3 kohta kortti.gif (124 bytes)
1976/107 SopS 1976/7 L kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä *10 artikla
*13 artikla
14 artikla
18 artikla
kortti.gif (124 bytes)
1976/108   A kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta *18 artikla
*III osa 24 artikla 1 kohta
kortti.gif (124 bytes)
1976/206   A työllisyyskoulutuksesta *5:34 §
*5:36 §
kortti.gif (124 bytes)
1976/263   A kalatalouden korkotukilainoista *3 § kortti.gif (124 bytes)
1976/673   A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 8 § 1980/354 kortti.gif (124 bytes)
1976/707   L Turun kauppakorkeakoulusta *5 § kortti.gif (124 bytes)
1976/1044   A valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta *2 § kortti.gif (124 bytes)
1977/122   L lapsen elatuksen turvaamisesta 2 §
*5 §
*12 §
36 §
39 §
52 §
kortti.gif (124 bytes)
1977/182   A lapsen elatuksen turvaaminen *4 §
*8 §
*15 §
kortti.gif (124 bytes)
1977/292   A jalometallituotteista *6:23 §
*6:24 §
kortti.gif (124 bytes)
1977/365   A lastentarhanopettajaopistoista *6:39 § kortti.gif (124 bytes)
1977/408   L pienyrittäjän vuosilomarahasta 23 § 1995/619 kortti.gif (124 bytes)
1977/519   L kehitysvammaisten erityishuollosta 32 §
34 §
36 §
37 §
78 §
kortti.gif (124 bytes)
1977/588   L yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta *2 § kortti.gif (124 bytes)
1977/951   L kotitaloustyöntekijän työsuhteesta *4:26 § kortti.gif (124 bytes)
1978/336   SlSMp luvan hakemisesta leirintäalueen perustamiseen ja pitämiseen sekä leirintäalueiden luokitusperusteista *1:2 § kortti.gif (124 bytes)
1978/423   merimieslaki 5 §
*62 §
kortti.gif (124 bytes)
1978/734   osakeyhtiölaki 2:1 § 1994/92
8:4 § 1994/92
*8:5 §
*10:3 §
kortti.gif (124 bytes)
1978/936   L hypoteekkiyhdistyksistä *2:5 §
*3:17 §
kortti.gif (124 bytes)
1979/27   A urheiluopistojen valtionavusta *27 § kortti.gif (124 bytes)
1979/590   L koiraverosta 2 § kortti.gif (124 bytes)
1979/1062   vakuutusyhtiölaki *2:1 § (1989/632)
2:21 § 1994/752
7:3 § 1987/329 1993/752
*9:2 §
9:3 § 1993/752
kortti.gif (124 bytes)
1980/492   myrkkyasetus *3:9 § 1985/557
*5:20 § 1982/364
*5:23 § 1985/557
*6:26 §
*6:29 §
kortti.gif (124 bytes)
1980/623   bingoasetus *4 § kortti.gif (124 bytes)
1981/267   tieliikennelaki 88 § 1987/357 1994/571 kortti.gif (124 bytes)
1982/598   hallintomenettelylaki 16 § 1999/447
16a § 1999/447
16b § 1999/447
kortti.gif (124 bytes)
1982/710   sosiaalihuoltolaki *30 §
40 § 1992/736
57 §
kortti.gif (124 bytes)
1983/361   L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta *21 § kortti.gif (124 bytes)
1983/683   lastensuojelulaki 19 § kortti.gif (124 bytes)
1983/743   vartioimisliikeasetus *3 § kortti.gif (124 bytes)
1984/21   L eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista *2 a § 1987/271 kortti.gif (124 bytes)
1984/563   A kansanopistojen valtionavusta *13 § kortti.gif (124 bytes)
1984/945   L oikeudenkäynnin julkisuudesta 5 § 1988/1254 kortti.gif (124 bytes)
1985/153   L lapseksiottamisesta *2 §
*9 §
*28 §
*29 §
31 §
kortti.gif (124 bytes)
1985/154   A lapseksiottamisesta [kumottu, katso uusi asetus??] *1 §
4 §
*8 §
*9 §
kortti.gif (124 bytes)
1985/355   L ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön 4 § kortti.gif (124 bytes)
1985/427   steriloimisasetus *1 §
*2 §
kortti.gif (124 bytes)
1985/694   sukunimilaki *2:2 §
*2:3 §
*2:4 §
*2:5 §
*6:26 §
*6:27 §
*7:33 §
kortti.gif (124 bytes)
1985/908   A työvoiman vuokrauksesta *3 § kortti.gif (124 bytes)
1986/307   L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 § 1993/598 kortti.gif (124 bytes)
1986/642   passilaki *5 §
*8 §
*10 §
*14 §
kortti.gif (124 bytes)
1986/686 SopS 1986/68 A kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 16 artikla kortti.gif (124 bytes)
1987/290   A yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista *5 § 1988/307 kortti.gif (124 bytes)
1987/395   lääkelaki 43 § 1993/1046 1996/895
50 § 1993/248
kortti.gif (124 bytes)
1987/449   esitutkintalaki 33 § kortti.gif (124 bytes)
1987/450   pakkokeinolaki *5:12 § kortti.gif (124 bytes)
1987/476   henkilörekisteriasetus 1:5 § 1994/431 kortti.gif (124 bytes)
1987/480   sijoitusrahastolaki *7:44 § kortti.gif (124 bytes)
1987/1250   vakuutusyhdistyslaki *2:1 §
*6:3 §
*9:3 §
kortti.gif (124 bytes)
1988/161   ydinenergia-asetus *16:125 § kortti.gif (124 bytes)
1988/389   L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä *5:10 §
*10:2 §
kortti.gif (124 bytes)
1988/772   Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä *2:11 §
*2:12 §
kortti.gif (124 bytes)
1988/1079   löytötötavara-asetus *12 § kortti.gif (124 bytes)
1988/1148   Laki virallisista kääntäjistä *2 § kortti.gif (124 bytes)
1989/503   yhdistyslaki *6:35 §
*6:36 §
kortti.gif (124 bytes)
1989/635   L ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 9 § 1993/484 kortti.gif (124 bytes)
1989/1083   A rikesakosta tieliikenteessä 7 § 1992/24 kortti.gif (124 bytes)
1990/439 SopS 1990/19 A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus) 8 artikla kortti.gif (124 bytes)
1990/439 SopS 1990/19 A ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus)  ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla kortti.gif (124 bytes)
1990/1247   mielenterveysasetus 8 § kortti.gif (124 bytes)
1991/305   L valtiokonttorista 2 § kortti.gif (124 bytes)
1991/827   L arvo-osuustileistä 14 §
15 § 1997/1074
kortti.gif (124 bytes)
1991/893   kuntoutusraha-asetus 8 § kortti.gif (124 bytes)
1991/1130 SopS 1991/60 A lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 5 artikla
12 artikla
18 artikla
40 artikla
kortti.gif (124 bytes)
1992/1164   vakuutuskassalaki 2:10 §
2:27 §
kortti.gif (124 bytes)
1992/1605   L oppisopimuskoulutuksesta 11 § kortti.gif (124 bytes)
1993/676   A vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä 2 § kortti.gif (124 bytes)
1993/701   L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 7 § kortti.gif (124 bytes)
1993/886   väestötietoasetus 4 § 1994/352 kortti.gif (124 bytes)
1993/998   L nuorista työntekijöistä 3 § kortti.gif (124 bytes)
1993/1054   kirkkolaki 3 § kortti.gif (124 bytes)
1993/1501   arvonlisäverolaki 166 § kortti.gif (124 bytes)
1993/1607   L luottolaitostoiminnasta 52 § kortti.gif (124 bytes)
1994/543   vakuutussopimuslaki 70 § kortti.gif (124 bytes)
1994/556   A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 10 §
11 §
13 §
kortti.gif (124 bytes)
1994/1309   L asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta 5 § kortti.gif (124 bytes)
1995/365   kuntalaki 33 § kortti.gif (124 bytes)
1995/808   A tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 1 § kortti.gif (124 bytes)
1995/974   L saamelaiskäräjistä 22 § kortti.gif (124 bytes)
1995/1558   L verotusmenettelystä 9 § kortti.gif (124 bytes)
1995/1774   eläkesäätiölaki 51 § Viimeinen huomioitu muutos 1996/1297
1996/586   hallintolainkäyttölaki 17 § 1999/446
18 § 1999/446
18a § 1999/446
19 § 1999/446
19a § 1999/446
20 § 1999/446
kortti.gif (124 bytes)
1996/1094   L kestävän metsätalouden rahoituksesta 2 § kortti.gif (124 bytes)
1996/1189   kiinteistönmuodostamisasetus 43 § kortti.gif (124 bytes)
1997/689   laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1:3 § 1999/445
1:4 § 1999/445
1:4a § 1999/445
8:2 § 1999/445
kortti.gif (124 bytes)
1997/947   Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 22 § kortti.gif (124 bytes)
1999/442   Laki holhoustoimesta   kortti.gif (124 bytes)
1999/443   Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä   kortti.gif (124 bytes)
1999/731   Suomen hallitusmuoto 7 §
9 §
10 §
13 §
15 §
19 §
kortti.gif (124 bytes)
         

Kumottuja säädöksiä

1898/34   holhouslaki 1-80 § kortti.gif (124 bytes)
1898/34   Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta 1-13 § kortti.gif (124 bytes)
1983/851   holhousasetus 1-3 § kortti.gif (124 bytes)
         

  Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo