Tämä painike vie aloitussivulle

 

L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (1986/307) 11 §

11.1 § (1993/598) Valmistavat toimenpiteet. Milloin hakemusasiassa on varattava asiaan osalliselle, joka ei ole saapuvilla, tilaisuus tulla kuulluksi, tuomioistuimen on varattava asiaan osalliselle tilaisuus antaa kirjallinen lausuma tai kutsuttava hänet istuntoon. Tuomioistuimen on annettava kehotus tai kutsu ja hakemus asiaan osalliselle tiedoksi siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa säädetään tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §

11.2 § Jos ennen asian ratkaisemista on ryhdyttävä muuhun toimenpiteeseen, jonka hakija on velvollinen suorittamaan, hakijaa on kehotettava suorittamaan se määräajassa.