Tämä painike vie aloitussivulle

 

Tämä säännös ei ole enää voimassa

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 12:3 § (1983/363)

12:3 § (1983/363) Tuomioistuin voi kuulla vajaavaltaisen holhoojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa asiassa, jossa vajaavaltaisella on oikeus itse yksin käyttää puhevaltaansa, jos se vajaavaltaisen edun kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §