Tämä painike vie aloitussivulle

 

Tämä säännös ei ole enää voimassa

Hallintomenettelylaki (1982/598) 16 §

16.1 § Vajaavaltaisen puhevalta. Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen holhoojansa, ellei jäljempänä tässä pykälässä säädetä toisin. Holhoojan käyttäessä puhevaltaa on kuultava vajaavaltaista ja vajaavaltaisen käyttäessä puhevaltaa holhoojaa, jos kuuleminen on tarpeen vajaavaltaisen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.

16.2 § Vajaavaltaisella on oikeus yksin käyttää yksinään puhevaltaa sellaista tuloa tai varallisuutta koskevassa asiassa, jota hänellä on oikeus vallita.

16.3 § Vajaavaltaisella, joka on täyttänyt 15 vuotta, ja hänen holhoojallaan on kummallakin erikseen oikeus käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee vajaavaltaisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai oikeutta. Täysi-ikäisellä vajaavaltaisella on kuitenkin henkilöään koskevassa asiassa oikeus käyttää yksinään puhevaltaa, jos vajaavaltaisuus ei johdu mielisairaudesta, heikontuneesta mielentilasta tai niihin verrattavasta syystä.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §.