Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1976/457)
(1969/343)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:18 § (1983/368)

2:18 § (1983/368) Holhottavaksi julistamista koskevassa asiassa on tuomioistuimen kuultava henkilökohtaisesti sitä, jota on esitetty holhottavaksi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista kuulematta häntä henkilökohtaisesti, jos holhottavaksi julistamista koskeva vaatimus on ilmeisesti perusteeton tai jos kuulemisesta aiheutuu hänelle kohtuutonta haittaa.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §; Declaration on the Rights of Disabled Persons 11. kohta; Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care periaate 1 kohta 6.

Uskotun miehen määräämistä koskevissa menettelysäännöksissä ei ole tarkkaan säännelty kuulemismenettelyä. Holhouslain (1898/34A) 18 § (1983/368) koskee kanteella vireille pantavaa holhottavaksi julistamista. Lähtökohta on, että hakemuksella vireille pantavissa uskotun miehen määräysasioissa päämiestä kuullaan oikeudessa lain hakemusasioiden käsittelystä yleisissä alioikeuksissa (1986/307) 11.1 §:n (1993/598) mukaisesti. Mainitun säännöksen mukaiseksi kuulemiseksi riittää päämiehen holhouslautakunnalle antama esitystä tukeva kirjallinen lausunto. Päämiehen kirjallisen lausunnon puuttuminen tai vastustus edellyttää, että oikeus pyytää häneltä kirjallisen lausunnon tai että häntä kuullaan oikeudessa henkilökohtaisesti. Kuuleminen voidaan jättää tekemättä vain nimenomaisen lääkärinlausunnon nojalla, jonka mukaan päämies ei voi olla hakijana eikä häntä voida kuulla oikeudessa (oikeudenkäynti- l. prosessikelpoisuuden puuttuminen). Käytännössä erillistä uskottua miestä oikeuskäsittelyä varten ei ole näissä tapauksissa määrätty (vrt. HolhA 3 §) ja päämies on tällöin periaatteessa vailla edustusta uskottua miestä määrättäessä. Niin sanotut tieteentekijät ovat voineet esittää edellä esitetystä näkemyksestä poikkeavaa kritiikkiä ja sitä on kohdistettu erityisesti ratkaisua KKO 1995:210 kohtaan, mutta se johtuu siitä, etteivät kritiikin esittäjät hallitse asiaa koskevaa prosessuaalista säännöstöä. [JK]

KKO 1995:210 HolhL 18 §:n soveltaminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1993:115 sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1981 II 145 sukulaisten kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1971 II 52 biologisen vanhemman kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1966 II 69 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1961 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1960 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1950 II 188 kuuleminen uskottua miestä määrättäessä