Tämä painike vie aloitussivulle

 

Tämä säännös ei ole enää voimassa

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) 12:1 § (1983/363)

12:1.1 § (1983/363) Vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää holhooja tai muu laillinen edustaja, kun vajaavaltainen on asianosaisena riita-asiassa tai asianomistajana rikosasiassa. Alaikäisen henkilöä koskevassa asiassa vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää kuitenkin huoltaja tai muu laillinen edustaja.

12:1.2 § (1983/363) Vajaavaltainen käyttää itse yksin puhevaltaansa, jos hänellä on oikeus vallita sitä, mikä on riidan kohteena tai mihin rikos on kohdistunut, taikka jos riita koskee oikeustointa, jonka tekemiseen hänellä on kelpoisuus. Vajaavaltainen käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja kykenee ilmeisesti ymmärtämään asian merkityksen. Alaikäinen käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt viisitoista vuotta.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §