Menettely

 Tämä painike vie aloitussivulle

Ylös
Perusoikeus
Holhouslaki
Holhousasetus ym.
Itsemäärääminen
Osallistuminen
Työ
Tietosuoja
Menettely
Muut säännökset
Muut maat
Luettelo

Menettelysäännöksiä

 

Oikeudenkäymiskaari (1734/4) kortti.gif (124 bytes)

10:4 § Holhouksen moitekanteen oikeuspaikka
12:1 § Vajaavaltainen riita-asiassa
12:1a § Edunvalvojan toimivalta
12:2 § Vajaavaltainen rikosasiassa
12:3 § Edunvalvojan kuuleminen
12:4a § Edunvalvojan määrääminen vireillä olevassa oikeusasiassa
12:5 § Edustajan selvitys puhevallastaan
12:7 § Edustajan velvoittaminen saapumaan oikeuteen
15:2 § Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan kelpoisuus
15:3 § Asiamiehen tai avustajan esteellisyys
15:15 § Asiamies ei saa olla alaikäinen tai muuten sopimaton

L oikeudenkäynnistä rikosasioissa (1997/689) kortti.gif (124 bytes)

1:3 § Vajaavaltainen tai edunvalvonnassa oleva asianomistajana
1:4 § Edunvalvojan edustusvalta
1:4a § Edunvalvojan edustusvalta
8:2 § Läsnäolo oikeudenkäynnissä

L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa (1986/307) kortti.gif (124 bytes)

11 § Kuuleminen hakemusasioissa

L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1993/701) kortti.gif (124 bytes)

7 § Holhousviranomaiset on vapautettu tuomioistuinmaksuista

Hallintolainkäyttölaki (1996/586) kortti.gif (124 bytes)

17 § Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta
18 § Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa
18a § Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa
19 § Päämiehen, edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen
19a § Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten
20 § Oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja

Hallintomenettelylaki (1982/598) kortti.gif (124 bytes)

16 § Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta
16a § Edunvalvojan toimivalta
16b § Edunvalvojan tai päämiehen kuuleminen