Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 1 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

1 § Sen lisäksi, mitä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan a–c alakohdassa säädetään sijoituskohteista, joiden hankkimiseen ei tarvita holhousviranomaisen lupaa, sellaista lupaa ei myöskään tarvita hankittaessa osuuksia Suomessa rekisteröidyssä sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 9 kohdassa mainitun sijoitusrahastodirektiivin mukaisessa sijoitusrahastossa tai sellaisessa sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ulkomaisessa sijoitusrahastossa, joka mainitun 128 §:n 2 momentin mukaan saa markkinoida osuuksiaan Suomessa.