Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 2 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

2.1 § Holhousasioiden rekisteriin merkitään:

2.1,1 §) edunvalvonnassa olevan henkilön (päämies) nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta sekä edunvalvonnan alkamisajankohta;

2.1,2 §) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön edunvalvojan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä, jos edunvalvojan tehtävä perustuu tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätökseen, tehtävän alkamisajankohta;

2.1,3 §) edunvalvojan tehtävä;

2.1,4 §) edunvalvojan tehtävän lakkaamisajankohta, jos edunvalvoja on määrätty tehtäväänsä määräajaksi;

2.1,5 §) tieto siitä, onko päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitettu;

2.1,6 §) jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, tieto siitä, millä tavoin toimintakelpoisuutta on rajoitettu ja mistä ajankohdasta alkaen;

2.1,7 §) tieto siitä, mikä viranomainen on antanut edunvalvojan määräämistä, edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevan päätöksen ja minä ajankohtana;

2.1,8 §) holhousviranomainen, joka valvoo edunvalvojan toimintaa; sekä

2.1,9 §) sellaiset kirjaamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön kannalta.

2.2 §Kun edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, holhousasioiden rekisteriin merkitään nimen ja henkilötunnuksen asemesta palveluntuottajan nimi ja muut palveluntuottajan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, edunvalvojan nimike sekä, jos palveluntuottajalla on useampi kuin yksi yleinen edunvalvoja, edunvalvojan järjestysnumero.