Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 3 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

3.1 § Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin, tapahtuu muutos, holhousasioiden rekisteriin merkitään muuttunut tieto. Jos edunvalvoja vaihtuu taikka edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoitusta muutetaan, rekisteriin merkitään lisäksi ajankohta, josta alkaen muutos on voimassa.

3.2 § Holhousasioiden rekisteriin merkitään myös tieto päämiehen ja edunvalvojan kuolemasta sekä, jos edunvalvojan tehtävä on lakannut muusta syystä, tieto edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta ja lakkaamisen ajankohdasta.