Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 4 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

4.1 § Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhoustoimesta annetun lain 66 §:n nojalla holhousasioiden rekisteriin, jos:

4.1,1 §) alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä ja alaikäisen osuus pesän varoista, vainajan tai pesän velkoja niistä vähentämättä, on suurempi kuin 15 000 euroa; tai

4.1,2 §) edunvalvojan hoidettavana olevan alaikäisen omaisuuden arvo, alaikäisen velkoja siitä vähentämättä, on suurempi kuin 15 000 euroa.

4.2 § Edunvalvonnan merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin alaikäisen osuuden pesän varoista tai omaisuuden arvon ollessa 1 momentissa tarkoitettua pienempi säädetään holhoustoimesta annetun lain 66 §:n 2 momentissa.