Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 5 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

5 § Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu edustajan tehtävä merkitään holhousasioiden rekisteriin noudattaen soveltuvin osin, mitä 2–4 §:ssä säädetään.