Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 6 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

6.1 § Kun tuomioistuin tekee ratkaisun, jonka vuoksi edunvalvonta tai 5 §:ssä tarkoitettu edustajan tehtävä on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, sen on välittömästi ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen ilmoitettava siitä edunvalvojan toimintaa valvovalle holhousviranomaiselle.

6.2 § Mitä 1 momentissa säädetään, on sovellettava myös silloin, kun tuomioistuimen ratkaisulla muutetaan asiantilaa, josta on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin. Jos päätös käy noudatettavaksi vasta lainvoimaisena, ilmoitus tehdään kuitenkin vasta päätöksen saatua lainvoiman. Ilmoituksen tekee viimeksi mainitussa tapauksessa se tuomioistuin, jossa asia on viimeksi ollut vireillä.