Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 7 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

7.1 § Saatuaan 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavana arkipäivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin.

7.2 § Mitä 1 momentissa säädetään tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, on vastaavasti sovellettava, kun holhousviranomainen määrää edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain 12 §:n nojalla.