Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:36 § (1983/368)

4:36.1 § (1983/368) Jos vajaavaltaisella on useampia holhoojia, on heidän yhdessä huolehdittava holhoukseen kuuluvista tehtävistä, jollei tuomioistuin ole päättänyt tehtävien jaosta holhoojien kesken.

4:36.2 § (1983/368) Jos holhoojat eivät ole yksimielisiä asiassa, josta heidän tulee yhdessä päättää, voidaan asia saattaa holhouslautakunnan ratkaistavaksi.

Jakamattomassa yhteisholhouksessa voi yksi holhoojakin pätevästi tehdä toimivaltansa puitteissa oikeustoimia holhotin nimissä (Kangas, Urpo: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Tampere: A-Tieto Oy, 1987. S. 52), jos muut holhoojat eivät oikeustoimen tekemistä vastusta. Vastakkaisten näkemysten törmätessä ainoa keino asioiden ratkaisemiselle on asian saattaminen holhouslautakunnan ratkaistavaksi. Oikeustointa tekevän tai sitä vastustavan holhoojan tahdolle ei kummallekaan voida antaa lähtökohtaista etusijaa. Sopimuskumppani, joka on tietoinen holhoojien välisestä erimielisyydestä tai asian vireilläolosta holhouslautakunnassa, ottaa oikeustoimeen mahdollisesti ryhtyessään riskin. Pätevää oikeustointa ei erimielisyystapauksissa synny, jos holhoojat eivät löydä ratkaisua, jonka kaikki yhdessä hyväksyvät tai holhouslautakunta anna asiassa oikeustoimen hyväksyvää ratkaisua. Tilanne on toinen, jos sopimuskumppani on tehnyt oikeustoimen vilpittömässä mielessä tietämättä erimielisyydestä tai asian vireilläolosta holhouslautakunnassa. Sopimuskumppanin ei tarvitse erikseen varmistua muiden holhoojien näkemyksistä, ellei ole syytä epäillä, että muut holhoojat vastustavat oikeustoimen tekemistä.