(1946/583)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:39 §

Älköön holhooja, oikeuden luvatta, holhunalaisen puolesta:
4:39,1 § myykö taikka pantiksi panko kiinteätä omaisuutta;
4:39,2 § tehkö välipuhetta kiinteän omaisuuden nauttimisesta pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi eteenpäin täysi-ikäisyyden alkamisesta, eikä kauvemmaksi kuin viideksi vuodeksi, jos holhunalaisuus perustuu oikeuden päätökseen;
4:39,3 § alottako taikka haltuunsa ottako kauppaa tahi muuta liikettä; mutta olkoon holhoojalla kuitenkin valta jatkaa holhotin itsensä tahi sen harjoittamaa liikettä, jota holhotti on perinyt tahi jolta hän on lahjaksi tai testamentin kautta saanut omaisuutta;
4:39,4 § tehkö välipuhetta yhtiöön rupeamisesta liikkeen harjoittamista tahi jakamattomassa pesässä elämistä varten, eikä myöskään elinkorosta.

laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista (1946/583)

1 § Milloin valtio tai rahalaitos on 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun maanhankintalain (396/45) tai samana päivänä siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoittamisesta annetun lain (398/45) nojalla taikka sodasta aiheutuneen jälleenrakennuksen yhteydessä myöntänyt valtion varoista holhouksenalaiselle maanosto-, raivaus-, rakennus-, irtaimisto- tai jälleenrakennuslainan tahi muun vastaavanlaisen lainan, olkoon holhoojalla oikeus, sen estämättä mitä holhouslain 39 §:n 1 kohdassa ja 40 §:n 1 momentin 4 kohdassa on säädetty, ilman holhouslautakunnan lupaa ottaa sanottu laina ja oikeuden suostumuksetta sen vakuudeksi kiinnityttää holhottinsa kiinteää omaisuutta.

2 § Oikeuden tai holhouslautakunnan lupa älköön myöskään olko tarpeen, milloin holhooja on holhouksenalaisen puolesta tehnyt maanhankintalain 98 §:ssä tarkoitetun hallintasopimuksen.

3 § Milloin maanhankintalain mukaan maan saantiin oikeutetulle hohouksenalaiselle myydään sanotun lain tai 28 päviänä kesäkuuta 1940 annetun siirtoväen pika-asutuslain (346/40) nojalla mudostettu tila, lisäalue tai asuntotontti, olkoon holhoojalla oikeus sen estämättä mitä holhouslain 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädetty, holhottinsa puolesta ilman holhouslautakunnan lupaa ostaa tällainen tila, alue tai tontti.

4 § Mitä edellä on säädetty, sovellettakoon myös siirtoväen pika-asutuslain voimassa ollessa päätettyihin vastaavanlaisiin oikeustoimiin sekä niihin tässä laissa tarkoitettuihin oikeustoimiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

5 § Mitä tässä laissa on holhoojasta säädetty, olkoon noudatettavana myös uskottuun mieheen nähden.