Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1955/504)
(1946/583)
(1943/656)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:39 §

Älköön holhooja ilman tuomioistuimen lupaa holhottavan puolesta: (1995/1151)

KKO 1929 II 607, KKO 1949 II 127 holhoojan tai uskotun miehen toimen lakattua lupaa ei voida enää myöntää

4:39,1 § (1995/1151) luovuttako kiinteää omaisuutta tai sellaista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle;

Rovaniemen kaupungin holhouslautakunnan lausunnoissa arvioidaan luvan myöntämisen edellytyksiä lahjoituskiellon (käypä hinta - HolhL 35.1 §) sekä holhouslaissa omaisuuden hoidosta annettujen muiden ohjeiden valossa (HolhL 33 §, 34 §, 37 §, 42 §, 43 §, 45 §). [JK]

Yhteisomistuslain mukainen myyntimääräys korvaa holhousoikeudellisen kiinteistön myyntiä koskevan luvan L eräistä yhteisomistussuhteista 10 §.

KKO 1989:55 kiinteistönkauppa perinnönjaossa pesän ulkopuolisilla varoilla
KKO 1988:88 kauppa ilman lupaa ja myynnin mitättömyys
KKO 1986 II 26 kiinteistön lahjoituksen purkaminen vaatii holhousoikeuden luvan
KKO 1984 II 157 kiinteistökaupan julistaminen mitättömäksi vain alaikäisten osalta
KKO 1971 II 92 holhottavan puolison avioliittolain mukainen suostumus toisen puolison kiinteistön myyntiin ei vaadi lupaa
KKO 1929 II 606, KKO 1965 II 13 kiinteistön ostajan mahdollisuus hakea kaupalle lupa
KKO 1964 II 25 kiinteistön myyntiluvan edellytykset
KKO 1949 II 56 mitättömyys sekä alaikäisten että täysi-ikäisten osalta
KKO 1942 I 13 mitättömyys eturistiriidan vuoksi vain alaikäisen osalta

4:39,2 § tehkö välipuhetta kiinteän omaisuuden nauttimisesta pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi eteenpäin täysi-ikäisyyden alkamisesta, eikä kauvemmaksi kuin viideksi vuodeksi, jos holhunalaisuus perustuu oikeuden päätökseen;

4:39,3 § alottako taikka haltuunsa ottako kauppaa tahi muuta liikettä; mutta olkoon holhoojalla kuitenkin valta jatkaa holhotin itsensä tahi sen harjoittamaa liikettä, jota holhotti on perinyt tahi jolta hän on lahjaksi tai testamentin kautta saanut omaisuutta;

Isä ja äiti ovat lapsensa holhoojina HolhL (1898/34A) 44 §:n nojalla vapautettu tämän luvan hakemisesta.

4:39,4 § (1995/1151) tehkö sopimusta kuolinpesän yhteishallinnosta eikä elinkorosta;

Isä ja äiti ovat lapsensa holhoojina HolhL (1898/34A) 44 §:n nojalla vapautettu tämän luvan hakemisesta.

Jakamattomuussopimuksen voimassaolo holhoojan tai uskotun miehen päämiehen osalta perintökaari 24:4 §

4:39,5 § (1995/1151) tehkö sopimusta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisesta taikka tällaiseen yhtiöön liittymisestä;

4:39,6 § (1995/1151) vastiketta antamalla hankkiko arvopapereita, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/88) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja johdannaissopimuksia, joiden kohdeetuutena on arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku, eikä osuuksia yhteisöissä lukuun ottamatta:

4:39,6a § (1995/1151) valtion, kunnan tai kuntayhtymän liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja;

4:39,6b § (1995/1151) arvopapereita, joilla käydään arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin julkisesti kauppaa;

4:39,6c § (1995/1151) osuuksia sellaisessa sijoitusrahastossa, jonka pääomasta vähintään kolmeneljäsosaa on sijoitettuna a ja b alakohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin ja joukkovelkakirjoihin;

4:39,6d § (1995/1151) puhelinosakkeita ja -osuuksia sekä muita sellaisia osakkeita tai osuuksia, joiden tuottaman oikeuden pääasiallisena sisältönä on oikeus kotitaloudessa tavallisesti käytettävän hyödykkeen tai palvelun saamiseen, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta yhteisön veloista; sekä

4:39,6e § (1995/1151) sellaisia osakkeita tai osuuksia, joita tarkoitetaan 40 §:n 1 momentin 5 kohdassa.