Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1969/843)
(1955/504)
(1946/583)
(1943/656)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:40 §

Älköön holhooja ilman holhouslautakunnan lupaa holhottavan puolesta: (1995/1151)

Eturistiriitatilanteissa (vrt. HolhL 65 §) holhouslautakunta ei tutki lupahakemuksia, jotka on tehnyt eturistiriidan osapuolena oleva holhooja tai uskottu mies. Näissä tapauksissa lupahakemus käsitellään hakijan pyytämänä neuvona (vrt. HolhL 48 §). Holhouslautakunnan neuvon sisältö voi tällöin olla, että holhouslautakunta 'ei tutki lupahakemusta ja vaikka tutkisikin, niin se ei myöntäisi lupaa'. Tämä ei kuitenkaan estä eturistiriidan vaatiman uskotun miehen määräämistä, joka puolestaan voi neuvon estämättä hakea uudelleen lupaa ja se tutkitaan. Jos holhouslautakunta tällöin neuvonsa mukaisesti hylkää lupahakemuksen, niin holhouslautakunnan päätöksestä hakija voi valittaa käräjäoikeuteen. [JK]

KKO 1949 II 127 holhoojan tai uskotun miehen toimen lakattua lupaa ei voida enää myöntää

4:40.1,1 § (1995/1151) vastiketta antamalla hankkiko kiinteää omaisuutta tai sellaista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle;

Isä ja äiti ovat lapsensa holhoojina HolhL (1898/34A) 44 §:n nojalla vapautettu tämän luvan hakemisesta.

4:40.1,2 § myykö taikka myytäväksi hakkauttako metsää holhotin kiinteistöstä, ellei hakkaus tapahdu asiantuntijan laatiman ja holhouslautakunnan hyväksymän metsänhoitosuunnitelman mukaan;

Isä ja äiti ovat lapsensa holhoojina HolhL (1898/34A) 44 §:n nojalla vapautettu tämän luvan hakemisesta.

4:40.1,3 § lyhemmäksi ajaksi, kuin 39 §:ssä mainitaan, tehkö vuokravälipuhetta maalla olevan kiinteän omaisuuden, paitsi torppain nautinnosta;

Isä ja äiti ovat lapsensa holhoojina HolhL (1898/34A) 44 §:n nojalla vapautettu tämän luvan hakemisesta.

4:40.1,4 § (1995/1151) ottako muuta lainaa kuin valtion myöntämää tai takaamaa opintolainaa, taikka menkö vekselisitoumukseen tahi vastuuseen toisen velasta;

Maa- ja metsätalouden lainat eivät aina tarvitse lupaa laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 22 § ja L kestävän metsätalouden rahoituksesta 2 §

4:40.1,5 § (1995/1151) luovuttako tai vastiketta antamalla hankkiko osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, tai asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitettua asumisoikeutta;

Rovaniemen kaupungin holhouslautakunnassa arvioidaan luvan myöntämisen edellytyksiä lahjoituskiellon (käypä hinta - HolhL 35.1 §) sekä holhouslaissa omaisuuden hoidosta annettujen muiden ohjeiden valossa (HolhL 33 §, 34 §, 37 §, 42 §, 43 §, 45 §). [JK]

4:40.1,6 § (1995/1151) tehkö sopimusta perinnönjaosta, joka toimitetaan ilman perintökaaren 23 luvussa tarkoitettua pesänjakajaa;

4:40.1,7 § (1995/1151) luovuttako pantiksi holhottavan omaisuutta tai muulla tavoin perustako siihen panttioikeutta.

Maa- ja metsätalouden lainojen kiinnitykset eivät aina tarvitse lupaa: laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 22 § ja L kestävän metsätalouden rahoituksesta 2 §

4:40.2 § Jos holhotin puolesta harjoitetaan kauppaa tahi muuta liikettä, annettakoon, jos liikkeen harkitaan sitä vaativan, yleinen valtuutus lainan ottamiseen ja vekselisitoumuksiin menemiseen.