(1943/656)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:40 §

Älköön holhooja, holhouslautakunnan luvatta, holhunalaisen puolesta:

4:40,1 § vastiketta antamalla hankkiko kiinteätä omaisuutta;
4:40,2 § myykö tai myytäväksi hakkauttako metsää holhotin kiinteistöstä, ellei hakkaus tapahdu asiantuntijan laatiman ja holhouslautakunnan hyväksymän metsänhoitosuunnitelman mukaan;
4:40,3 § lyhyemmäksi ajaksi, kuin 39 §:ssä mainitaan, tehkö vuokra-välipuhetta maalla olevan kiinteän omaisuuden, paitsi torppain, nautinnosta;
4:40,4 § ottako lainaa, taikka menkö vekselisitoumukseen tai vastuuseen toisen velasta.

laki eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista (1943/656)

1 § Milloin siirtoväen asutustoiminnan tai sodasta aiheutuneen jälleenrakentamisen yhteydessä holhouksenalaiselle on valtion varoista myönnetty laina maatalousirtaimiston hankkimista, rakennuksen raekntamista tai viljelysten kuntoon saattamista varten, olkoon holhoojalla, sen estämättä mitä holhouslain 39 §:n 1 kohdassa ja 40 §:n 1 momentin 4 kohdassa on säädetty, oikeus holhottinsa puolesta ilman holhouslautakunnan lupaa ottaa sanottu laina ja holhoustuomioistuimen luvatta sen vakuudeksi kiinnityttää hänen kiinteätä omaisuutta.

2 § Mitä 1 §:ssä on sanottu, sovellettakoon myös, kun laina on otettu ennen tämän lain voimaantuloa.