Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:73 § (1983/368)

8:73.1 § (1983/368) Tiedoksiannon toimittamisesta holhouslautakunnan käsiteltävässä asiassa huolehtii holhouslautakunta. Tiedoksianto on toimitettava haastetiedoksiantona tai postitse saantitodistusta vastaan siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty. Tiedoksianto viranomaiselle saadaan toimittaa virkakirjeellä postitse tai lähetin välityksellä.

8:73.2 § (1983/368) Tiedoksiannosta tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.