Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:20 § (1983/368)

2:20.1 § (1983/368) Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, ellei laissa ole toisin säädetty. Vajaavaltainen voi kuitenkin tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia sekä merkitykseltään vähäisiä.

Viisitoista täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus tehdä työsopimus TSL 5 §, merimieslaki 5 § ja L nuorista työntekijöistä 3 §; Vajaavaltaisen on rajoitettu oikeus tehdä tilisopimus ja käyttää tilillä olevia varoja L luottolaitostoiminnasta (1993/1607) 52 §; Rikosilmoituksen tekeminen A rikoslain voimaanpanemisesta 17 §; Vajaavaltaisuuden vaikutus valtuutetun kelpoisuuteen OikTL 22 §; Vajaavaltaisen suoja velkojaa vastaan VKL 17 §; Viisitoista vuotta täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus pitää uskontonsa uskonnonvapauslaki 7 §

Vajaavaltaisella ei oikeutta järjestää yleisiä kokouksia L yleisistä kokouksista 2 §; Vajaavaltainen ei voi olla päätoimittaja painovapauslaki 21 §;

Vajaavaltainen ei saa harjoittaa elinkeinoa kiinteästä toimipaikasta L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 6.1 §; Vajaavaltainen ei voi olla apteekkarina Lääkelaki 43 § ja 50 §; vajaavaltainen ei saa mennä takaukseen kauppakaari 10:13 §.

Vajaavaltainen ei voi olla perustaja, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, asiamiehenä, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen taikka valtuutettu osakeyhtiössä OYL 2:1 § ja OYL 8:4 §, osuuskunnassa Osuuskuntalaki 69 §, vakuutusyhtiössä vakuutusyhtiölaki 2:21 §, 7:3 § ja 9:3 §, ulkomaisessa vakuutusyhtiössä Suomessa L ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 9 §, vakuutuskassassa vakuutuskassalaki 2:10 § ja 2:27 §, eduskunnassa eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö 13 §, uskonnollisessa yhdyskunnassa uskonnonvapauslaki 15 §, kansaneläkelaitoksessa kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö 8 §

Puolison velanteko-oikeuden kaventaminen AL 56 §;

Holhoojan suostumus tai hyväksyntä avioliittoon AL 5 § ja Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1 artikla, avioehtosopimukselle AL 42 §, elatusapusopimukselle L lapsen elatuksesta 7 §, elinkeinon harjoittamiselle L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 6.2 §, oppisopimukseen L oppisopimuskoulutuksesta 11.2 §, uskontokunnasta eroamiselle tai siihen liittymiselle uskonnonvapauslaki 7 §, vapaaehtoiseen varusmiespalveluun A asevelvollisuuslain soveltamisesta 50 §, vaarallisten kemikaalien ostoon A vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä 2 §, salassapidosta luopumiseen L pienyrittäjän vuosilomarahasta 23 § ja sosiaalihuoltolaki 57 §, kansalaisuuden vaihtamiselle kansalaisuuslaki 4 §.

Holhoojan kuuleminen L kuolleeksi julistamisesta 15 §, isyyslaki 17 § ja 18 §, L lapseksiottamisesta 31 §, A huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta 11 §, A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 8 §, L lapsen elatuksen turvaamisesta 36 §

 

2:20.2 § (1983/368) Vajaavaltaisella on oikeus itse määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, tämän omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan.

Viisitoista täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus tehdä työsopimus TSL 5 §, merimieslaki 5 § ja L nuorista työntekijöistä 3 §; Vajaavaltaisen on oikeus tehdä edellä mainittuja varoja varten tilisopimus ja käyttää tilillä olevia varoja L luottolaitostoiminnasta (1993/1607) 52 §; Rikosilmoituksen tekeminen A rikoslain voimaanpanemisesta 17 §; Rikosvahinkojen maksaminen vajaavaltaiselle A rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 6 §

2:20.3 § (1983/368) Holhooja voi holhouslautakunnan suostumuksella ottaa hoitoonsa 2 momentissa mainitun omaisuuden, jos vajaavaltaisen etu sitä vaatii.