Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhouslaki (1898/34A) 1.10.1976-31.12.1980

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m., y. m., y. m. Temme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me täten Armossa vahvistamme seuraavan holhouslain:

1996/812 Julkaistu Helsingissä 8.3.1996 1.12.1996-
1995/1151 Julkaistu Helsingissä 18.10.1995 1.12.1995-30.11.1996
1990/702 Julkaistu Helsingissä 23.8.1990 1.11.1990-30.11.1995
1986/307 Julkaistu Helsingissä 7.5.1986 1.5.1987-31.11.1990
1983/368 Julkaistu Helsingissä 14.4.1983 1.1.1984-30.4.1987
1980/398 Julkaistu Helsingissä 5.6.1980 1.1.1981-31.12.1983
1976/457 Julkaistu Helsingissä 8.6.1976 1.10.1976-31.12.1980
1975/711 Julkaistu Helsingissä 10.9.1975 1.7.1976-30.9.1976
1971/15 Julkaistu Helsingissä 18.1.1971 1.2.1971-30.6.1976
1970/464 Julkaistu Helsingissä 10.7.1970 1.1.1971-31.1.1971
1969/843 Julkaistu Helsingissä 30.12.1969 1.1.1970-31.12.1970
1969/343 Julkaistu Helsingissä 30.5.1969 1.7.1969-31.12.1969
1969/8 Julkaistu Helsingissä 13.1.1969 1.2.1969-30.6.1969
1965/43 Julkaistu Helsingissä 12.2.1965 1.1.1966-31.1.1969
1955/504 Julkaistu Helsingissä 20.12.1955 20.12.1955-31.12.1965
(Huom! 1955/504 voimaantulo julkaisupäivänä - määräaikainen laki voimassa 31.12.1960 saakka)
1948/686 Julkaistu Helsingissä 24.9.1948 1.12.1948-19.12.1955
1946/583 Julkaistu Helsingissä 27.7.1946 15.8.1946-30.11.1948
(Huom! 1946/583 määräaikainen laki voimassa 31.12.1960 saakka)
1943/656 Julkaistu Helsingissä 11.8.1943 11.8.1943-14.8.1946
(Huom! 1943/656 voimaantulo julkaisupäivänä - määräaikainen laki voimassa 31.12.1945 saakka)
1936/53 Julkaistu Helsingissä 23.1.1936 1.1.1937-10.8.1943
1929/241 Julkaistu Helsingissä 29.6.1929 1.1.1930-31.12.1936
1898/34 Julkaistu Helsingissä 7.10.1898 1.1.1900-31.12.1929

1 luku. Holhousviranomaisista
1 § Holhousoikeus
2 § Holhouslautakunta
3 § Holhouslautakunnan jäsenten valitseminen
4 § Holhouslautakunnan jäsenten valitseminen
5 § Holhouslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus
6 § Oikeus kieltäytyä holhouslautakunnan jäsenyydestä
7 § Valitus holhouslautakunnan jäsenyyttä koskevista päätöksistä
8 § Holhouslautakunnan jäsenen toimeen ryhtyminen ja siitä erottaminen
9 § Holhouslautakunnan kokoon kutsuminen ja poissaolosakko
10 § Holhouslautakunnan päätösvaltaisuus ja äänestyssäännöt
11 § Holhouslautakunnan kokouspöytäkirja
12 § Holhouslautakunnan edustaminen oikeudessa ja toimituskirjojen allekirjoittaminen
13 § Holhouslautakunnan puheenjohtajan estyminen ja esteellisyys
14 § Holhouslautakunnan jäsenten palkkiot
15 § Holhousoikeuden alueellinen toimivalta

2 luku. Vajaavaltaisuus
16 § Vajaavaltaisen määritelmä
17 § Holhottavaksi julistaminen tuomioistuimen päätöksellä
18 § Holhottavaksi julistettavan kuuleminen asiaa käsiteltäessä
19 § Väliaikainen uskottu mies tai holhottavaksi julistaminen
20 § Vajaavaltaisen oikeustoimikelpoisuus
21 § Vajaavaltaisen tekemän oikeustoimen sitomattomuus
22 § Suoritusten palauttaminen sekä vajaavaltaisen korvausvelvollisuus

3 luku. Holhoojat
23 § Holhoojat
23a § Vanhempien tapaamisoikeus (vrt. lapsen huolto)
24 § Useita holhoojia
25 § Tilapäinen holhooja asian ollessa oikeudessa vireillä
26 § Kelpoisuus holhoojan tehtävään ja hohoojan toimen päättyminen alaikäisen tultua täysi-ikäiseksi
27 § Holhoojan kyky, sopivuus ja suostumus holhoojan tehtävän vastaanottamiseen
28 § Holhoojan tehtävästä vapauttaminen
29 § Väliaikainen holhooja holhoojan vapauttamista koskevan asian ollessa oikeudessa vireillä
30 § Menettely holhoojan määräämiseksi vajaavaltaiselle, holhoojan vapauttamisessa ja sekä tehtävien jaossa holhoojien kesken sekä vireillepanoon oikeutetut
31 § Holhoojan kuuleminen häntä holhoojan tehtävästä vapautettaessa
31a § Holhouksien järjestämisestä eräissä tapauksissa
32 § Väestörekisterin pitäjien ilmoitukset holhottavia jälkeensä jättäneistä vainajista

4 luku. Holhoustoimen hoitamisesta
33 § Holhoojan tehtävä vajaavaltaisen omaisuuden ja oikeuksien vaalijana
34 § Holhooja vajaavaltaiselle turvaama hoito ja huolenpito
35 § Holhoojan oikeus tehdä oikeustoimia ja edustaa vajaavaltaista
36 § Tehtävistä huolehtiminen kun holhoojana on useampia holhoojia
37 § Holhoojan kuultava vajaavaltaista
38 § Holhooja vajaavaltaisen omaisuudesta laatima luettelo
39 § Holhousoikeuden luvat
40 § Holhouslautakunnan luvat
41 § Ilman lupaa tehtyjen toimien mitättömyys
42 § Omaisuuden ja sen tuotto tultava vajaavaltaisen hyödyksi
43 § Vajaavaltaisen omaisuuden säilyttäminen
44 § Isää ja äitiä koskevat lievennykset lupiin
45 § Testaattorin tai lahjan antajan määräykset omaisuuden hoidosta
46 § Valitus holhouslautakunnan päätöksestä
47 § Kuuleminen holhouksen hoidosta päätettäessä
48 § Holhouslautakunnan neuvontavelvollisuus
49 § Holhoojan oikeus palkkioon

5 luku. Holhouksien vaarinpidosta
50 § Holhouslautakunnan aloitevalta oikeudessa, uusi avioliitto ja holhouslautakunnan oikeus tietojensaantiin holhoojalta
51 § Tilinpitovelvollisuus
52 § Isän ja äidin tilinpitovelvollisuus
53 § Tilinpitovelvollisuuden laiminlyönti
54 § Tilien tarkastaminen holhouslautakunnassa
55 § Tilinpitoa koskeva uhkasakko ja moitekanne
56 § Vakuuden vaatiminen holhoojalta
57 § Holhooja erottaminen
58 § Uskottu mies konkurssitapauksessa
59 § Holhouskirja
60 § Holhousoikeuden alueellinen toimivalta
61 § Sukulaisten ja holhotin kuuleminen sekä aloite- ja tiedonsaantioikeus

6 luku. Holhutoimesta luopumisesta
62 § Lopputilitys ja omaisuuden hallinto alaikäisen tultua täysivaltaiseksi tai holhotin kuoltua
63 § Uhkasakko tilintekovelvollisuuden tehosteena
64 § Tili- ja vastuuvapaus

7 luku. Uskotuista miehistä eräissä tapauksissa
65 § Uskottu mies eturistiriitatilanteissa ja kolmannen määräyksestä
66 § Uskottu mies sairastapauksissa
67 § Uskottu mies poissa olevalle
68 § Uskottu mies tuntemattomalle perilliselle tai vastaisuudessa omaisuutta saavalle
69 § 67.2 ja 68 §:ssä mainitun uskotun miehen toimen hoitaminen
69a § Ilmoitamisvelvollisuus 67 §:n ja 68 §:n mukaisen uskotun miehen tarpeesta
70 § Väliaikainen uskotun miehen määräys ja holhoojaa koskevien sääntöjen soveltaminen uskottuun mieheen

8 luku. Erinäisiä säännöksiä
71 § Kunta vastaa holhouslautakunnan menoista
72 § Holhouslautakunnan valvonta ja vahingonkorvausvelvollisuus
73 § Tiedoksiannot holhouslautakunnalta
74 § Muutoksenhaku alioikeuden ratkaisuun
75 § Päätösten täytäntöönpano
76 § Sakon ja uhkasakon täytäntöönpano
77 § Pykälä on kumottu
78 § Vapaa todisteidenharkinta
79 § Asetuksenantovaltuus
80 § Voimaantulo