Asiahakemisto

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu

Asianosainen (asialegitimaatio)

HolhL 17d §
HolhL 30.2 §
HolhL 50.1 § holhouslautakunnan aloitevalta
HolhL 61 § sukulaisten ja holhotin aloitevalta
HolhL 66 §
HolhL 67.1 §
HolhL 69a § ilmoittamisvelvollisuus
L tutkintavankeudesta 7 § sosiaalilautakunta
L rangaistusten täytäntöönpanosta 2:6 § sosiaalilautakunta

Alueellinen toimivalta

HolhL 15 §
HolhL 60.1 §
HolhL 67.2 §

Erottaminen

HolhL 28 §

Esteellisyys

HolhL 13 § holhouslautakunnan jäsenen
HolhL 35.2 § holhoojan tehdessä oikeustoimia puolisonsa tms. henkilön kanssa

Eturistiriita

HolhL 65 § uskotun miehen määrääminen
Lahjanlupauslaki 4 § pankki, arvopaperivälitysliike ja arvo-osuusrekisterin pitäjä holhoojan holhottavalle antaman lahjan vastaanottajana

Hoitosuunnitelma

HolhL 50a §

Holhooja

HolhL 23 § ketkä ovat
HolhL 26 § täysivaltaisuus kelpoisuusehtona
HolhL 27 § holhoojan kyky, taito ja kokemus, sopivuus sekä suostumus
HolhL 28 § vapauttaminen
HolhL 32.2 § holhoojan määrääminen holhoojaa vailla olevalle vajaavaltaiselle

Holhottavaksi julistaminen

HolhL 17.1 § holhottavaksi julistamisen edellytykset
HolhL 17.2 § toissijaisuus uskotun miehen määräykseen
HolhL 19.2 § ja 25 § kiireellisissä tapauksissa
HolhL 75a § tiedottaminen Virallisessa lehdessä

Holhouksen siirto

HolhL 60.1 §

Holhouskirjaan merkitseminen

HolhL 59.1 § määräykseen perustuvat ja ilman määräystä vain jos omaisuutta
HolhJ 4 § määräykseen perustuvat ja ilman määräystä vain jos omaisuutta

Holhouskirjan vuosittainen tarkistaminen käräjäoikeudessa

HolhJ 10 § lautakunnan puheenjohtaja kun kaikki tilit tulleet

Konkurssi (uskotun miehen määrääminen)

HolhL 58 §
HolhL 62 § holhoojan pesänhoitajan lopputilitys holhotin omaisuuden hoidosta

Kuolema

HolhL 62.1 § holhotin
HolhL 62.2 § holhoojan

Kuuleminen

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla lapsen kuulemista koskeva yleissäännös
HolhL 18 § verr. HolhA 3 § holhottavaksi määrättäessä holhottia henkilökohtaisesti
HolhL 31 § vapautettaessa holhoojaa
HolhL 37 § holhoojan holhottia
HolhL 47 § holhotin, sukulaisten ja holhouslautakunnan
HolhL 60.2 § siirrossa holhoojaa ja holhouslautakuntaa
HolhL 61 § oikeuden ja holhouslautakunnan sukulaisia ja holhottia
HolhA 1 § holhouslautakunnan puolisoa ja sukulaisia
HolhA 2 § holhouslautakunnan sosiaalilautakuntaa
HolhA 3 § oikeuden määrättävä uskottu mies
OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § vajaavaltaisen rikos- ja riita-asioissa
L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 § hakemusasioissa
Hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 § vajaavaltaisen hallintolainkäytössä
Hallintomenettelylaki 16 § vajaavaltaisen

Lahja

HolhL 35.1 § lahjoituskielto
HolhL 65 § holhottavan edustaminen holhoojan lahjoittaessa holhottavalle omaisuutta
Lahjanlupauslaki 4 § pankki, arvopaperivälitysliike ja arvo-osuusrekisterin pitäjä lahjan vastaanottajana holhottavan puolesta
Lahjanlupauslaki 6 § lahjan rekisteröinti lahjan saajan suojaamiseksi

Lupa

HolhL 20.3 § verr. 43.1 § holhotin työllään ansaitseman omaisuuden hoitoonottaminen
HolhL 35.2 § erimielisyyden ratkaiseminen yhteisholhouksessa
HolhL 39,1 § verr. 43.2 § ja 69.1 § holhotin kiinteistön tai vastaavan myynti
HolhL 39,2 § holhotin kiinteistön tai vastaavan vuokraus
HolhL 39,3 § yritystoiminta holhotin nimissä
HolhL 39,4 § sopimus holhotin nimissä kuolinpesän yhteishallinnosta tai elinkorosta
HolhL 39,5 § holhotti avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustajana ja yhtiömiehenä
HolhL 39,6 § arvopapereiden, johdannaissopimusten ja yhteisöosuuksien hankkiminen holhotille
HolhL 40.1,1 § kiinteistön tai vastaavan hankinta
HolhL 40.1,2 § metsänmyynti
HolhL 40.1,3 § verr. 43.2 § kiinteistön vuokraus
HolhL 40.1,4 § ja 40.2 § lainan ottaminen, vekselisitoumus ja vastuu toisen velasta
HolhL 40.1,5 § verr. 43.2 § ja 69.1 § asunto-osakkeen tai vastaavan ostaminen tai myyminen
HolhL 40.1,6 § perinnönjakosopimus
HolhL 40.1,7 § omaisuuden panttaus
HolhL 44 § erivapaudet ja erikseen myönnetyt helpotukset luvista
HolhL 51.2 § helpotukset tilintekovelvollisuudesta

Mitättömyys

HolhL 21 § vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi
HolhL 41 § holhoojan tekemä oikeustoimi

Moitekanne

HolhL 55.2 § holhoustoimen kestäessä
HolhL 64 § lopputilin

Muistutus

HolhL 54.2 §

Neuvonta

HolhL 48 §

Oikeustoimikelpoisuus

HolhL 20 § vajaavaltaisella ei ole
HolhL 21 § oikeustoimen mitättömyys
HolhL 22 § suoritusten palauttaminen

Ositus (holhoojan uusi avioliitto)

HolhL 50.2 §

Palkkio

HolhL 14 § holhouslautakunnan
HolhL 49 § holhoojan

Sakkorangaistus

HolhL 53 § tilinpitovelvollisuuden laiminlyönti
HolhL 9 § holhouslautakunnan jäsenen poissaolo
RL 28:4 § kavallus
A rikesakosta tieliikenteessä 7 § huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönti tieliikenteessä vrt. HolhL 34 §

Suostumus

HolhL 27 §
LHolh 3 §
LHolh 9 §

Testamentti

HolhL 45 §
HolhL 65.2 §
HolhL 69.2 §

Tiedoksianto holhouslautakunnalta

HolhL 73 §

Tiedonsaantioikeus

HolhL 50.3 § holhouslautakunnan
HolhL 61 § sukulaisten ja holhotin

Tilinpitovelvollisuus

HolhL 38 § omaisuusluettelo
HolhL 51 § yleinen
HolhL 52 § isä ja äiti
HolhL 62 § lopputilitys
HolhL 64 § tili- ja vastuuvapaus

Todisteet

HolhL 54.1 § holhouslautakunnassa
HolhL 78 § tuomioistuimessa

Täytäntöönpano

HolhL 75 § holhottavaksi julistaminen ja uskottu mies
HolhL 76 § sakko ja uhkasakko

Uhkasakko

HolhL 53 §
HolhL 55.1 §
HolhL 63 §
HolhL 72.1 §

Uskottu mies

HolhL 17.2 § ensisijaisuus holhottavaksi julistamiseen
HolhL 19.1 § ja 70.1 § kiireellisissä tapauksissa oikeudenkäynnin ajaksi
HolhL 55.2 § uskottu mies moitekanteen ajajana holhouksen kestäessä
HolhL 58 § holhoojan jouduttua konkurssiin
HolhL 65.1 § verr. 35.2 § holhoojan eturistiriita- ja estymistilanteissa
HolhL 65.2 § kolmannen määräyksestä
HolhL 66 § omien asioiden hoitoon kyvyttömälle
HolhL 67 § poissaolevalle
HolhL 68.1 § tuntemattomalle perilliselle
HolhL 68.2 § vastaisuudessa omaisuutta saavalle
HolhA 3 § verr. HolhL 70.2 § ja 79 § omien asioiden hoitoon kykenemättömälle holhottavaksi julistamista tai uskotun miehen määräämistä koskevan asian oikeuskäsittelyä varten
L lapsen elatuksesta 5 § lapsen edustaminen elatusapusopimusta tehtäessä
L tutkintavankeudesta 7 § tutkintavangin omaisuuden hoito
L rangaistusten täytäntöönpanosta 2:6 § vangin omaisuuden hoito
Eläkesäätiölaki 51 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasioissa
L valtiokonttorista 2 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläke- ja korvausasioissa
L asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta 5 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely korvausasioissa
Kansaneläkelaki 35 § ja 44 § ja kansaneläkeasetus 51 § ja 59 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasioissa
Perhe-eläkelaki 35 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasioissa
L lapsen hoitotuesta 8 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely tukiasioissa
Kuntoutusraha-asetus 8 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely tukiasioissa
Työntekijäin eläkelaki 19b § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasiassa
Merimieseläkelaki 21 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasiassa
Valtion perhe-eläkelaki 17 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely eläkeasiassa
Tapaturmavakuutuslaki 42 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely vakuutusasiassa
Sotilasvammalaki 43 § uskotun miehen määräykseen rinnastuva korvaava menettely korvausasiassa

Vahingonkorvausvelvollisuus

HolhL 22 § oikeustoimen mitättömyystapauksissa
HolhL 49a § holhoojan ja holhotin
HolhL 72.3 § holhouslautakunnan
Perintökaari 21:16 § holhoojan tai uskotun miehen vastuu kuolinpesän veloista ja vahingoista

Vajaavaltainen

HolhL 16 § määritelmä
HolhL 32.2 § holhoojan määrääminen holhoojaa vailla olevalle vajaavaltaiselle

Vakuus

HolhL 56 §

Valitus

HolhL 46 § holhouslautakunnan päätöksestä
HolhL 74.1 § alioikeuden ratkaisuun
HolhL 74.2 § hovioikeuden ratkaisuun

Vankeusrangaistus

RL 28:4 § kavallus
RL 28:5 § törkeä kavallus

Varallisuuden laatu ja määrä

HolhL 27 § Omaisuuden laatu ja määrä ja holhooja kyvyt ja taito
L holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 1 § Virkaholhooja lähtökohtaisesti vain vähävaraisille

Virka-apu

HolhL 54.1 § tilien tarkastamisessa

Yhteisholhous

HolhL 24 § määrääminen ja tehtävien jako
HolhL 36.1 § holhouksen hoitaminen yhdessä
HolhL 36.2 § erimielisyyden ratkaiseminen yhteisholhouksessa

Apusanasto

Ohjaus, turvaamistoimenpiteet, pakkokeinot ja rangaistukset

Tiedonsaantioikeus
Neuvonta
Hoitosuunnitelma
Muistutus
Ositus
Vakuus
Konkurssi (uskotun miehen määrääminen)
Uhkasakko
Sakkorangaistus
Vankeusrangaistus
Moitekanne

Säädöshakemisto Ratkaisuja Asiahakemisto Kotisivu